تکنولوژی های پرینت سه بعدی هم در ساخت نمونه های واقعی و هم ماکت های کوچک مقیاس معماری استفاده می شوند. انواع مختلف ماکت مسکونی ، صنعتی و سازه ای با تکنولوژی های پرینت سه بعدی قابل ساخت هستند. با پرینترهای سه بعدی می توان مدل های پیچیده ای ساخت که ماکت سازی آنها با دست می تواند بسیار وقت گیر باشد.

معماری ( 1 از 1)